Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Νίκης 4

10563 Αθήνα

τηλ. 210 3291200


Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.)

Αραχώβης 61

10681 Αθήνα

τηλ. 210 3301045


Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Κολοκοτρώνη 4

10561 Αθήνα

τηλ. 210 3740000


Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

15780 Ζωγράφου

210 7724269

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Αμαλιάδος 17

11523 Αθήνα

τηλ. 213 1515000


Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)

Τιμ. Βάσσου 11 - 13

11521 Αθήνα

τηλ. 210 6441153


Κτηματολόγιο Α.Ε.

Μεσογείων 288

15562 Χολαργός

τηλ. 210 6505600


Hellenic Positioning System (HEPOS)

Μεσογείων 288

15562 Χολαργός

τηλ. 210 6505600

 

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.)

Ευελπίδων 4

11362 Αθήνα

τηλ. 210 8206662


Εθνικό Τυπογραφείο

Καποδιστρίου 34

10432 Αθήνα

τηλ. 210 5279178-9